Petroleum - Kristiansund

Kunne du tenke deg å bli fagskoleingeniør i petroleum? Petroleumsstudiet med fordypning i boring eller havbunnsinstallasjoner gir gode muligheter for arbeid både offshore og på land. Hensikten er å utdanne fagpersoner med holdninger, kompetanse og yrkesetikk og gi den kunnskapen og den kvaliteten som kreves for å møte morgendagens utfordringer og behov. 

Studiested

Fagskolen i Kristiansund

Studieform

Deltid (tilpasset skiftordning med offshorerotasjon)

Søknadsfrist

15 april

Oppnådd grad

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120

Studieplasser

24 per studieretning

Studieperiode

3 år

 

 

Hva lærer du? 

Studieretningen gir deg grundig opplæring i petroleumsfagfeltet med fordypning i boring og havbruksinstallasjoner.  

Boring gir deg opplæring i de ulike fasene i boreoperasjonen i  olje- og gassbrønner, og hvordan du skal klargjøre for produksjon. 

Informasjon om studiet Boring år 1 (.pdf)

Havbunnsinstallasjoner gir deg dypere opplæring i utstyret og operasjonene som er nødvendig for å bore, installere og vedlikeholde havbunnsbrønner.  

 

Kompetanse og jobbmuligheter 

Fullført studie i boring gir deg muligheten til å arbeide som borer og boresjef. Du vil også være godt egnet til andre stillinger knyttet til borevæsker, borevæskesystemer, trykkontrollsystemer og boreutstyr.  

Fullført studie i havbunnsinstallasjoner gir deg kompetanse til å være med å planlegge, gjennomføre, drifte og lede arbeidsoperasjoner knyttet til havbunnsoperasjoner. Du vil også kunne ha lederstillinger på land og offshore. Med nødvendig sertifikat/praksis er du kvalifisert til en rekke stillinger om bord på skip og platformer - som alt fra assisterende borer til boresjef for hele plattformen. 

 

Informasjon om opptak

Nyttig informasjon om opptak og tidsfrister finner du her

For å søke på studiet kan du gå inn på Samordna opptak her. 

På generelt grunnlag er opptakskravet for denne studieretningen: 

  • Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev innenfor brønnfag eller boreoperatør-faget
  • Eller relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i VG1 og VG2 i yrkesfaglige utdanningsprogram
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagbrev/svennebrev etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve. 

Alle søkere må dokumentere offentlig godkjent tverrfaglig eksamen i VG2 Brønnteknikk BRT 2004. Dette kan erstattes av kursbevis for bestått 420 timers grunnleggende kurs i bore- og brønnteknikk avlagt før 1. august 2007.  

For mer informasjon, se studieplanen.  

Søkere som er 22 år eller eldre i opptaksåret, og som har minst 5 års relevant praksis, har krav på å få vurdert om de er kvalifisert for et bestemt studium på grunnlag av realkompetanse. Skolen skal da vurdere om søker har tilegnet seg kunnskaper og kompetanse tilsvarende det formelle opptaksgrunnlaget.  

Hva er realkompetanse?

Realkompetanse er den samlede kompetansen en person har opparbeidet seg gjennom relevant yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, annen utdanning eller andre relevante aktiviteter.  

Dokumentert kompetanse

All kompetanse skal, når det er mulig, dokumenteres med attester, kursbevis og vitnemål. All praksis, utdanning og andre forhold som skal gi grunnlag for opptak, må dokumenteres med attesterte kopier. Attester for praksis må angi lengde på arbeidsforhold, stillingsprosent, arbeidsinnhold og være daterte. Attester regnes bare fram til datoen de er skrevet ut, selv om søkeren selv opplyser at arbeidsforholdet fortsatte utover dette tidspunkt.  

Fagskolen vil vurdere den enkelte søkerens kvalifikasjoner opp imot det formelle kompetansekravet og i forhold til den nødvendige faglige kompetansen som forutsettes for å kunne gjennomføre det aktuelle studiet. En slik vurdering vil ta hensyn til søkerens helhetlige kompetanse gjennom samtale, egenvurdering, og vurdering av innsendt dokumentasjon. Det kan være aktuelt med samtale/test for vurdering av likeverdig kompetanse.