Godskriving og fritak

Søknad om godskriving og fritak må leveres til fagskolen innen 15. september for emner i høstsemesteret og 15. januar for emner i vårsemesteret.

Søknaden må inneholde dokumentasjon av omfang og innhold i emnet/kompetansen som studenten ønsker å søke godskriving eller fritak for. Nærmere bestemt: 

Vitnemål/karakterutskrift/realkompetansevurdering

Oversikt over hvilke temaer som inngår i emnet

Oversikt over læringsutbyttebeskrivelsen av emnet eller studieplan

Eventuelt annen relevant dokumentasjon

Se også § 2-11. Godskriving og fritak for emner i Forskrift om opptak, eksamen og sensur for Fagskolen i Møre og Romsdal og § 8. Godskriving og fritak i Fagskoleloven.

Fyll ut vedlagt søknadsskjema og send søknad med vedlegg til fagskolen@mrfylke.no innen fristen. Dersom søknaden ikke inneholder tilstrekkelig dokumentasjon, som er nevnt over, blir den ikke behandlet.