Dekkoffiser - Ålesund

Vil du seile store, høyteknologiske skip? Da er dekksoffiser noe for deg. Studieretningen er en fordypning innenfor maritime fag som gir kompetanse som dekksoffiser. Hensikten er å utdanne dekksoffiserer med holdninger, kompetanse og yrkesetikk og gi den kvaliteten som kreves for å møte morgendagens utfordringer. Utdannelsen oppfyller og sikrer internasjonale og nasjonale krav til kompetanse.   

Studiested

Ålesund

Studieform

Heltid

Søknadsfrist

20 april

Oppnådd grad

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120

Studieplasser

54

Studieperiode

2 år

Studieplan

Studieplan Dekksoffiser

 

Hva lærer du? 

Studieretningen gir deg dypere opplæring i: 

 • Navigering 
 • Lasting, lossing og stuing 
 • Kontroll av skipets drift
 • Maritim kommunikasjon på norsk og engelsk 
 • Vedlikehold
 • Omsorg for personer om bord og vern av havmiljøet 

Kompetanse og jobbmuligheter 

Studieretningen gir deg kompetanse som er beskrevet i internasjonal norm for kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk (STCW konvensjonen). Den tilfredsstiller både STCW A-II/1 (og B-II/1) og STCW A-II/2 (og B-II/2) og vil sammen med nødvendig fartstid gi grunnlag for kompetansesertifikat for dekksoffiser klasse 1. 

Ved fullført utdanning så kan du: 

 • Planlegge og gjennomføre seilas, lasting, lossing og andre prosjektet innen driften av skip 
 • Utføre arbeid med navigering, lasting/lossing, drift og overvåkning av skip 
 • Gjøre rede for dine valg av metoder, prosesser og teknikker  
 • Kartlegge en situasjon som oppstår om bord, identifisere hvordan dette påvirker skipets sikkerhet og identifisere behov for å iverksette tiltak 
 • Bygge relasjoner med andre nautikere, og med leverandører 
 • Bidra til organisasjonsutvikling om bord ved å bruke ny teknologi og nye arbeidsmetoder 

Det er helsekrav for offiserer og mannskap som skal tjenestegjøre på skip. Helsekravene er spesifisert i «Forskrift om helseundersøking av arbeidstakere på skip og flyttbare innretninger» FOR 2001-10-19 nr. 1309. 

Utdannelsen gir mulighet til å tjene som ansvarshavende vaktoffiser, overstyrmann og skipsfører på fartøyer med stigende bruttotonnasje og fartsområde, opp til uavhengig av bruttotonnasje og fartsområde. Mulighetene og videre kvalifikasjoner og stillinger utover dette er avhengig av hvilken sertifisering, fartstid og utdannelse du oppnår. For mer informasjon, se studieplanen.  

Normert arbeidsmengde pr. studieår for dette studiet er 1700 timer pr. år (samlet 3400 timer), som fordeler seg på følgende måte: 22 timer pr. studiepoeng til planlagte aktiviteter i regi av skolen og 6,3 timer pr. studiepoeng som egenstudier. 

Informasjon om opptak

Nyttig informasjon om opptak og tidsfrister finner du her 

For å søke på studiet kan du gå inn på Samordna opptak her. 

På generelt grunnlag er opptakskravet for denne studieretningen: 

 • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som matros eller fisker 
 • Engelsk og norsk kunnskaper tilsvarende VG2 yrkesfaglig utdanningsprogram, og matematikk og naturfag tilsvarende VG1 yrkesfaglig utdanningsprogram 

For mer informasjon, se studieplanen nederst.  

Fagskolen i Møre og Romsdal gjennomfører realkompetansevurdering i tråd med NOKUT-forskriften §5 og retningslinjer fra Kompetanse Norge.  

Søkeren sin kompetanse blir vurdert opp imot læreplanen i videregående opplæring innen relevante yrkesutdanninger. Opptak gjort på bakgrunn av realkompetanse vil bare kunne nyttes for den utdanningen realkompetansevurderingen gjelder.  

Søkeren må dokumentere kompetanse i fellesfag tilsvarende nivå 4 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR), og ha fylt 23 år i søknadsåret.  

For mer informasjon, se studieplanen eller ta kontakt med Fagskolen.  

All praksis, utdanning og andre forhold som skal gi grunnlag for opptak, må dokumenteres med attesterte kopier. Attester for praksis må angi lengden på arbeidsforhold, stillingsprosent og arbeidsinnhold. Attester må videre være datert for å komme i betraktning. Attester regnes bare frem til datoen de er skrevet ut, selv om søkeren selv opplyser at arbeidsforholdet fortsetter utover dette tidspunktet.