Studiested Ålesund

Fagskolen tilbyr yrkesrettet høyere utdanning, på samme nivå som høyskoler og universitet. Våre utdanninger bygger på videregående opplæring (fagbrev) og har et praktisk rettet fokus.

 

Fagskolen Møre og Romsdal arbeider hele tiden for at studietilbudet skal samsvare med kompetansen som det lokale næringslivet etterspør. De aller fleste studentene våre går derfor rett ut i jobb etter fullført utdanning. 

Lokaler og utstyr

Du finner vårt studiested i Ålesund ved Nørvasundet i Ålesund og vi er nærmeste nabo til NTNU i Ålesund og NMK (Norsk Maritimt Kompetansesenter).

Som student vil du oppleve en tidsmessig skole med moderne undervisningsrom og grupperom.

Skolen har et bredt spekter av moderne utstyr som brukes i undervisningen, blant annet maritim simulator, maskinverksted, 3D printer, elkraft- lab, automatiseringsteknikk- lab, VR og bygningssimulasjon.  

Som student her på skolen vil du også kunne benytte kantine og bibliotek på NTNU.  

Fagskolen Møre og Romsdal er godkjent i NOKUT etter gjeldende regler.

Vår visjon

Vi skal være en skole der de beste fagfolka skapes. 

Vi vil være en velkjent og verdsatt bidragsyter til regionens fagkompetanse og næringsutvikling. 

Vi skal ha et inkluderende og konstruktivt arbeidsmiljø og læringsmiljø med omsorg, åpen kommunikasjon, toleranse, raushet og humor. 

Åpningstider

Vårt studiested i Ålesund er normalt åpen fra mandag til fredag fra klokken 08:00 - 15:30. Etter 15:30 må det brukes adgangskort. 

Ved skolestart vil alle studentene få studentkort med personlig pinkode som kan brukes til ytterdørene. Dette kortet virker også som parkeringskort. Åpningstidene vil kunne variere, se Its learning for informasjon. 

Vi har bibliotek sammen med NTNU Ålesund.

I biblioteket kan du: 

  • Aktivt søke etter tilleggsinformasjon til forskjellig læringsarbeid, enten du arbeider med foredrag, gruppe- eller individuelle oppgaver, stiler eller prosjektarbeid
  • Slå opp i leksika, ordbøker, atlas med mer
  • Søke i diverse databaser via internett 
  • Lese aviser og tidsskrifter 
  • Arbeide med oppgaver på PC eller gjøre lekser 
  • Låne bøker med mer hjem (utlån i skranken) 

Biblioteket sin nettside (NTNU Ålesund)

Biblioteket skal være et aktivt lærested i skoletiden. 

Har du problemer med å finne den informasjonen du søker, så kan du spørre etter hjelp på biblioteket.

Ålesund er en vakker kystby omringet av fjell, fjord og hav. Fagskolen i Ålesund ligger syv minutter med bil fra Ålesund sentrum, og det går bussruter forbi hvert tiende minutt.  

Aktiviteter 

Byen byr på fantastiske muligheter for friluftsliv, med nærheten til naturen og de berømte Sunnmørsalpene. Midt i byen kan man gå 418 trappetrinn opp til Aksla, og få fantastisk utsikt over byen. Tre kilometer fra Ålesund sentrum finner man Atlanterhavsparken, et stort akvarium som representerer hele den norske kysten. Det er også kort vei til Moa, et område med svømmehall, kino og kjøpesenter. I sentrum er det mange gode restauranter, små nisjebutikker, flere kjøpesentre og handlegater. 

Kulturliv

Byen har et bredt spekter av kulturaktiviteter og en rik kysthistorie. I tillegg har byen museum, kulturhus, teater og byscene. 

Tilgjengelighet

Ålesund har gode reisemuligheter til blant annet Molde, Volda, Kristiansund og Trondheim. Det er gode bussforbindelser til Oslo og mange andre steder. Fra flyplassen Vigra er det flyvninger til de fleste store byer i Norge, og skolen er derfor lett tilgjengelig for studenter som reiser fra andre deler av landet. Det er også mulig å reise med Hurtigruta til og fra Ålesund.  

Her er skolens historie kort fortalt; fra starten som Ålesund maritime skole og Møre og Romsdal tekniske fagskole, frem til dagens fagskole. 

Ålesund maritime skole

Maritim og fiskeriutdanning i Ålesund har lange tradisjoner. Vi kan vise helt tilbake til 1877 hvor det i privat regi ble gjennomført opplæring i føring av fartøy og behandling av fiskeredskaper. 

I 1907 ble Navigasjonsskole for fiskere satt i gang i kommunal regi. Dette var opptakten til at Ålesund Maskinistskole ble en realitet i 1916. To år etterpå ble Ålesund sjømannsskole etablert. Skolen fikk senere navnet Ålesund Navigasjonsskole. 

I begynnelsen av 70-årene ble maskinistskolen og navigasjonsskolen samlet i det nye skolebygget på Volsdalsberga under navnet Ålesund maritime skole. 
Ålesund maritime skole var en av de første skolene i landet som utdannet maskinister og styrmenn under samme tak. 

I 1988 ble høgskoleutdanningen etablert, Møre og Romsdal fiskeriteknisk høgskole. Lærerne til høgskoleutdanningen kom fra lærerkollegiet ved Ålesund maritime skole. Begge skolene hadde tilhold på Volsdalsberga og benyttet felles laboratorier og til dels felles lærerkrefter. 

I 1998 ble den maritime utdanningen omlagt til maritim teknisk fagskole. Fra dette tidspunktet kunne skolen tilby studentene maritime toppsertifikater og generell studiekompetanse. 

I 1999 flyttet høgskolen ut av lokalene på Voldsdalsberga, til et eget skolebygg.

Møre og Romsdal tekniske fagskole

Tidligere Møre og Romsdal tekniske fagskole er en ren teknisk fagskole med landbaserte studietilbud. 

Fagskolen startet opp i august 1968 med anleggslinje og maskinlinje. De første årene holdt skolen til på Ålesund yrkesskole på Nørve, men fra årsskiftet 1971/72 ble skolen en del av teknisk skole i Fogdegården, under navnet Møre og Romsdal tekniske skole. 

Høsten 1982 fikk skolen egen administrasjon, og i løpet av 1980-årene ble skoletilbudet utvidet til også å omfatte elektrolinje og husbyggingslinje. 

Fagskolen i Ålesund

I 2004 slo Ålesund maritime skole og Møre og Romsdal tekniske fagskole seg sammen til Ålesund maritime og tekniske fagskole. Fire år seinere skiftet skolen navn til Fagskolen i Ålesund. 

Fagskolen Møre og Romsdal

I 2021 slår Fagskolen i Ålesund seg sammen med Fagskolen i Kristiansund og blir til Fagskolen Møre og Romsdal. 

Mål for kvalitetsarbeidet

Det overordnede målet for kvalitet i utdanningen ved Fagskolen i Ålesund er at studentene skal opparbeide kunnskap og ferdigheter som holder høyt faglig nivå og som er relevant for arbeidslivet. For å nå dette målet legger Fagskolen i Ålesund til rette for studentenes læring, og fagskolen ønsker en praksis som motiverer til innsats.

Målet med kvalitetsarbeidet ved skolen er å identifisere og rette opp sviktende kvalitet og videreutvikle kvaliteten systematisk. Arbeidet med kvaliteten er kunnskapsbasert og skal preges av åpenhet, samhandling, utvikling og forbedring, alt gjennom god og tydelig kommunikasjon. 

Forankring av kvalitetsarbeidet

Fagskolen sitt kvalitetsarbeid er forankret i fagskolens ledelse og fagskolestyret i Møre og Romsdal fylke. Fagskolen involverer ansatte og studenter i kvalitetsarbeidet. Kvaliteten i utdanningene ved Fagskolen i Ålesund er fundamentert i gjeldende lover og forskrifter. Systemet for kvalitetssikring er fagskolen sitt verktøy for å gjennomføre kvalitetsarbeidet og bidra til at skolen driver et godt og systematisk utviklings- og forbedringsarbeid av utdanningene. 

Kontinuerlig arbeid

Arbeidet med kvalitet i utdanningene drives kontinuerlig, og ledelsen har ansvaret for arbeidet. Skolen har fastsatt kvantitative og kvalitative mål for utdanningen og henter inn relevante data og informasjon for å måle status i arbeidet. Informasjonen deles med ansatte og studenter som også involveres i analyse og kommer med forslag til tiltak for forbedring. Samhandling om arbeidet foregår i skolens ulike fora. Ledelsen ved skolen gjør en overordnet faglig analyse av data, informasjon og funn opp mot mål for utdanningen, samt evaluerer forbedringstiltak. Ledelsens vurdering oppsummeres i årsrapporten til fagskolestyret. Ledelsen ved skolen jobber aktivt for å iverksette og gjennomføre tiltak til forbedringer gjennom involvering av ansatte og studenter. 

Resultater i årsrapport

Årsrapporten er skolens årlige rapportering til fagskolestyret om status for kvalitetsarbeidet. Årsrapporten inneholder en presentasjon av resultater i kvalitetsarbeidet med en analyse av igangsatte tiltak. Årsrapporten kommer også med forslag til hvordan kvaliteten kan utvikles ytterligere basert på funn. Slik er kvalitetsarbeidet i fagskolen systematisk og kontinuerlig. 

Fagskolen i Ålesund skal ha en kultur for forbedring, utvikling og medvirkning der ledelse, ansatte og studenter kjenner eierskap til arbeidet. Ledelse, lærere og studenter skal vite hvilke oppgaver og hvilket ansvar de selv har i kvalitetsarbeidet og hvem de skal kontakte ved innspill. Alle skal informeres, aktivt involveres og alle skal bidra i arbeidet. 

Elektronisk kvalitetssikring

Fagskolen i Ålesund har et elektronisk system for kvalitetssikring som består blant annet av informasjon om viktige styringsdokumenter, beskrivelse av rutiner (prosedyrer), beskrivelse av prosesser, system for å melde avvik og system for å komme med forbedringsforslag. Alle ansatte, tillitsvalgte studenter og varatillitsvalgte studenter har tilgang til kvalitetssikringssystemet. 

Mer informasjon finner du her