Studentråd

Studentrådet ivaretar studentenes interesser og skal i samarbeid med ledelsen bidra til utvikling av kvalitet i utdanningene.

Studentrådet er et selvstendig organ for alle studenter ved fagskolen. De skal sammen med fagskolen legge til rette for et godt studiemiljø og arbeide for god studentvelferd. Det er viktig at studentrådet involveres i kvalitetsarbeidet ved skolen.

Hver klasse velger en tillitsvalgt med vararepresentant. De tillitsvalgte danner skolens studentråd. Leder for studentrådet velges hvert år. Studentrepresentant til Fagskolestyret i Møre og Romsdal velges for ett år i gangen.  Studentene har i tillegg en representant i Klagenemnda.